Krúžkové pravidlá - Krúžky v škole

Krúžkové pravidlá

1. Prihlásenie dieťaťa do krúžku

Dieťa je riadne prihlásené a môže byť prijaté do krúžku, pokiaľ združenie Krúžky v škole dostane od rodičov elektronicky vyplnenú prihlášku, rodič dostane od združenia Krúžky v škole potvrdenie o otvorení krúžku ( dostatočný počet záujemcov)  a následne má dieťa uhradené krúžkovné.

V prípade, že prihlásite dieťa do krúžku v 1. polroku, je prihlásené na celý školský rok, nie je potrebné ho prihlasovať znova v 2. polroku. Pokiaľ nebude dieťa v 2.polroku krúžok navštevovať, prosíme, bezodkladne nás o tom informujete na mail: asistentka@kruzkyvskole.sk.

Prihlásením svojho dieťaťa na krúžok udeľujete súhlas k vyzdvihnutiu dieťaťa z ŠKD, triedy alebo z hlavného vchodu do budovy a odvedeniu do učebne určenej na výučbu krúžku.

2. Krúžkové obdobie

Krúžky zvyčajne začínajú od prvého októbrového týždňa a končia po odučenej 26-tej lekcii. Krúžkový rok je rozdelený na dva krúžkové polroky (13 lekcií + 13 lekcií). Krúžkový polrok nekorešponduje so školským polrokom. Krúžkový polrok končí po odučenej 13-tej lekcii. Počas poslednej lekcie krúžku v roku (26-ta lekcia) je krúžok uzatvorený odovzdaním vysvedčenia dieťaťu.

Počet lekcií našich krúžkov je zostavený tak, aby zohľadňoval nerealizovanie lekcií počas sviatkov, prázdnin a počíta s rezervou v prípade nepredvídateľných udalostí počas školského roka (chrípkové voľno, technický problém atď).

Na niektorých školách alebo pri online krúžkoch sa môže počet krúžkov líšiť.

3. Platby krúžku

Cena za krúžok sa uhrádza vždy na polrok (13 lekcií). Prvý polrok musí byť uhradený do 3 dní od prvej lekcie ( za úhradu sa považuje platba pripísaná na účet združenia Krúžky v škole). Druhý polrok musí byť uhradený do 7 dní od prijatia e-mailu o začatí druhého polroka krúžku.

Pokiaľ nie je krúžkovné v týchto termínoch uhradené, nebude dieťa do krúžku prijaté. Za dieťa, ktoré nie je riadne prijaté, nenesie združenie Krúžky v škole zodpovednosť.

V prípade, ak úhrada krúžku neprebehne v zmysle krúžkových pravidiel, Krúžky v škole si vyhradzujú právo na okamžitú zámenu dieťaťa náhradníkom.

Krúžkovné sa platí na každej škole inou formou, záleží na dohode medzi spoločnosťou Krúžky v škole a vedením školy.

4. Vyzdvihnutie dieťaťa na krúžok

Deti na I. stupni naši lektori na krúžok vyzdvihnú a po krúžku vrátia do ŠKD.  Ak má zákonný zástupca dieťaťa z I. stupňa záujem, aby dieťa prichádzalo/odchádzalo samé, je nutné napísať potvrdenie na e-mail: asistentka@kruzkyvskole.sk. Ak dieťa I. stupňa nenavštevuje ŠKD ale ho rodič do školy dováža, je nutné ohlásiť to pri zápise dieťaťa do prihlášky. Lektor si tieto deti vyzdvihne 15-20 min pred krúžkom na vrátnici školy.

Deti z II. stupňa lektori nevyzdvihujú. Dieťa sa dostaví 15-20 min pred krúžkom na vrátnicu školy alebo priamo do triedy v čase krúžku, kde krúžok prebieha.

Krúžky v škole úzko komunikujú s ŠKD. Napriek tomu sa môže stať, že v momente vyzdvihovania detí zamestnanci školy nevedia lektorovi presne určiť, kde sa dieťa/jeho trieda nachádza ( napr. trieda je na výlete, v divadle, plávaní, škole v prírode, predĺženie obeda a iné.). V týchto prípadoch lektor nedokáže zabezpečiť vyzdvihnutie dieťaťa bez ohrozenia bezpečnosti ostatných, zozbieraných detí. Predmetné považujeme za absenciu dieťaťa z iného dôvodu (bez možnosti vrátenia poplatku).

5. Nerealizovaná lekcia

Počet  krúžkov do roka je zostavený tak, aby zohľadňoval sviatky, prázdniny ale aj nepredvídateľné udalosti a prekážky zo strany školy (napr. chrípkové voľno) alebo z našej strany (napr. choroba lektora, technický problém) a  pritom mal stále priestor na dokončenie všetkých lekcií krúžku ( viac odsek „2. Krúžkové obdobie“ ). V prípade nerealizovanej hodiny z vyššie uvedených dôvodov, sa lekcia nahradí plne na naše náklady a to predĺžením krúžkového polroka. O predĺžení polroka budete informovaní prostredníctvom zaslaného e-mailu.

6. Absencia dieťaťa zo zdravotných dôvodov

Poplatok za vymeškané lekcie zo strany dieťaťa vraciame zo zdravotných dôvodov v prípade, že je dieťa zdravotne nespôsobilé zúčastniť sa krúžku počas štyroch a viac po sebe nasledujúcich lekciách. Žiadosť o zrušenie krúžku, prípadne presunu finančných prostriedkov na budúce obdobie je potrebné zaslať spolu s lekárskym potvrdením na e-mailovú adresu: asistentka@kruzkyvskole.sk.

7. Absencia dieťaťa z iného dôvodu 

Poplatok za vymeškané lekcie zo strany dieťaťa (mimo zdravotných dôvodov, bod č. 6.) nevraciame. Dôvodom sú nami vopred uhradené náklady na otvorenie a výkon krúžku (nájomné, pracovné pomôcky, lektor, metodiky a iné). V prípade absencie z iných dôvodov ako zdravotných, však ponúkame možnosť rodičom prehlásiť dieťa na iný krúžok, dostupný z ponuky krúžkov otvorených na jeho škole. 

V prípade, ak má rodič záujem o garanciu vrátenia finančných prostriedkov za odhlásené hodiny bez udania dôvodu, má možnosť uhradiť pri prihlásení dieťaťa na krúžok poistenie. 

8. Možnosť poistenia storna krúžku

V prípade, ak chce mať rodič možnosť odhlásiť dieťa z krúžku počas krúžkového polroka bez udania dôvodu, má možnosť na začiatku krúžkového polroka dojednať a uhradiť poistenie storna krúžku. Suma poistného je 20 EUR/ polrok. Rodičovi budú vrátené poplatky len za tie lekcie, ktoré dieťa nemohlo viac navštevovať (odučené lekcie, ktoré dieťaťa absolvovalo, budú odčítané z uhradeného krúžkovného).

9. Bezpečnosť detí

Bezpečnosť detí je u nás na 1. mieste! A preto:
1. Všetci naši lektori prechádzajú prijímacím konaním, vrátane psychotestu, s doložením overených referencií a trestnej bezúhonnosti.
2. Vaše dieťa si vyzdvihneme z ŠKD (viac odsek 4 - Vyzdvihnutie dieťaťa na krúžok)odvedieme do učebne alebo telocvične a po skončení krúžku opäť vrátime do ŠKD alebo na vrátnicu. 
3. Všetci lektori sú školení na bezpečnosť práce s deťmi a pracujú v súlade s prísnymi pracovnými zásadami.
4. Združenie Krúžky v škole je poistené na zodpovednosť pri výkone činnosti.

10. Dodatočné prihlásenie

Prihlásenie do krúžkov je možné v priebehu celého školského roka. Ak je kapacita v krúžku voľná, stačí vyplniť prihlášku, ktorú nájdete   TU 

11. Evidencia lekcií

Lektori vedú Krúžkovú triednu knihu s dochádzkou a zápisom z každého krúžku, do ktorej môžete kedykoľvek nahliadnuť. Zápisy Vám budú chodiť automaticky po každej lekcii. 

12. Kedy nebude dieťa vzaté na krúžok

13. Zdravotný stav

Rodič sa zaväzuje, že dohliadne na to, aby sa jeho dieťa zúčastnilo krúžku iba pokiaľ je zdravé, absolvovalo všetky povinné očkovania a dieťaťu nebráni zdravotný ani psychický stav zdržiavaniu sa v detskom kolektíve. Pokiaľ má vaše dieťa nejaké zdravotné alebo psychické obmedzenie, bezodkladne informujte lektora.

14. Spracovanie osobných údajov

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov rodičia súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške dieťaťa pre neziskovú organizáciu Krúžky v škole, prostredníctvom stránky www.kruzkyvskole.sk v rámci počítačovej siete internet. Rodičia sú si vedomí, že informácie, ktoré poskytujú patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujú, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Súhlas je daný na dobu neurčitú.