Opis krúžku:


  • Deti na krúžku rozvíjajú predovšetkým zmyslové vnímanie sveta, v ktorom žijú. Pri skúmaní, experimentovaní a objavovaní rôznych materiálov a výjavov sveta, rozvíjajú vlastnú tvorivosť a vlastné pochopenie témy. 

  • Deti sa oboznamujú s rôznymi technikami a postupmi a následne si samé zvolia tie, ktoré im najviac vyhovujú alebo im sú najbližšie. 

  • Pri tvorbe spoločne konverzujú o predlohe na ktorej pracujú, čím si prehlbujú samotné vedomosti o danej téme.  

  • Na krúžku je deťom daný dostatočný priestor a čas pre rozvoj ich tvorivosti. Výsledky tvorivých prác odrážajú individualitu deti a často odkrývajú ich osobitné vyjadrovacie schopnosti.