Opis krúžku:

  • Divadlo a dramatika pôsobia pozitívne na všetky stránky detskej osobnosti, napr. na vyrovnanosť, sebadôveru, správnu výslovnosť, hravosť a nápaditosť. Veselými básničkami, etudami, prirodzenou improvizáciou, pohybom a mnohými ďalšími tvorivými činnosťami budú deti smerovať k spoločnému rozprávkovému vystúpeniu.

  • Deti sa zábavnou formou učia základné pravidlá dramatickej hry, tj. aktívnej účasti na spoločnej hre a základným prvkom pohyblivosti, pružnosti a obratnosti. Získavajú schopnosti uvoľniť sa, sústrediť sa a pohotovo reagovať, dochádza aj k rozvoju sociability, rovnako tak k rozvoju schopnosti byť individuálny a vedieť sa zapojiť do kolektívnej práce.

  • Zoznámia sa so základmi priestorového cítenia a naučia sa jednoduchý rytmus a dynamiku zvládnuť pohybom, zvukom i slovom.