REZILIENCIA - Krúžky v škole

REZILIENCIA

03.17.2023

REZILIENCIA – psychická odolnosť.  Čo si pod ňou predstaviť a ako ju podporiť   nie len u detí 

 

„Vtedy, keď nedokážeme zmeniť situáciu, stojíme pre výzvou zmeniť teba.“ Viktor Frankl

V živote sa častokrát stretávame s rôznym typom prekážok, dostávame sa do situácií, na ktoré hľadáme riešenia len veľmi ťažko a každý z nás sa s nimi snaží vyrovnať po svojom. Niekto sa zrúti, iný uzavrie do seba. Naopak niekto hľadá všetky možné riešenia a pokúsi sa prekážku prekonať. Práve v tomto prípade, keď sa človek pokúsi nachádzať riešenia aj v ťažkých  časoch a situáciách prejaví sa jeho reziliencia, čiže schopnosť prispôsobiť sa a náročnú situáciu adekvátne riešiť. Ľudia s vysokou mierou reziliencie riešia náročné situácie práve bez výraznejších následkov a zmien ich psychickom nastavení.

 

Psychicky odolný jedinec neznamená bezcitný. Stáva sa, že okolie častokrát vníma osobu, ktorá nepodlieha emóciám za bezcitnú. Nadobúdajú pocit, že ak osoba neprejaví emócie tak ich nemá. No opak je pravdou. Reziliencia neznamená bezcitnosť. Aj psychicky odolný a silný človek veľmi často prežíva negatívne emócie, ktoré sú jeho súčasťou. Rovnako sa môže cítiť smutný, unavený, frustrovaný, či nahnevaný. No rozdiel pozorujeme práve v tom, ako k danej situácií pristúpi a ako zvládne nie len pohľad na ňu, ale aj emócie, ktoré v tej chvíli prežíva. Práve jeho duševná sila a vnútorné zdroje mu pomáhajú sa s danou situáciou vyrovnávať. 

 

Tak si poďme spoločne uviesť pár znakov psychicky odolného človeka.

Psychicky odolný človek je bojovníkom a nie obeťou. Tento človek dokáže ísť ďalej hoci sú okolnosti na pohľad ťažké a zdajú sa byť neprekonateľné. Vyznačuje sa vysokou emocionálnou inteligenciou, to znamená, že je schopný adekvátne pristupovať a spracovať svoje emócie, nech sú akékoľvek. Rovnako má silné vnútorné ťažisko kontroly, to znamená, že dokáže adekvátne udržiavať kontrolu nad svojím životom a nie je iba bábkou v rukách osudu. Dokáže konštruktívne riešiť problémy, vyznačuje sa racionálnym pohľadom na udalosti a je schopný prísť s efektívnym riešením danej situácie. Vníma sa pozitívne, má dostatočné sebahodnotenie, no je si vedomý svojich slabých stránok a má tendenciu si odpustiť. Vo svojom okolí má vybudovanú silnú podpornú sieť a je si vedomý toho, že nedokáže všetko zvládnuť sám, tým pádom je schopný požiadať o pomoc.

 

Psychicky odolní jedinci sú šťastnejší a zdravší. Preto nedostatok rezilincie častokrát vedie k nezdravému a seba deštrukčnému správaniu. Výsledkom mnohokrát bývajú práve problémy s duševným zdravím. Psychicky odolní jedinci majú kvalitnejšiu disciplínu a dokážu oddialiť okamžité uspokojenie. Nemej dôležité je aj fyzické zdravie, kde hrá reziliencia nemej dôležitú úlohu. Pomáha nám lepšie zvládať stres. Psychická odolnosť nie je vrodená a ani nekonečná. Človek sa psychicky odolný nenarodí, ale stáva sa ním počas života. Čo je pre nás dobrá správa – každý máme šancu. 

 

 

Tak sa pozrime na to ako ju podporiť !

Budovať rezilienciu nám pomáhajú práve protektívne faktory. Sú to špecifické kompetencie, vďaka ktorým sa dokážeme vyrovnať s náročnými životnými situáciami. Spomínané faktory reziliencie sa vyskytujú na osobnej, rodinnej, či kultúrnej úrovni. Tieto faktory sa odlišujú v závislosti od prostredia v ktorom vyrastáme a neskôr žijeme. Psychická odolnosť jednotlivca sa vyvíja práve interakciou medzi našou osobnosťou a prostredím, ktorým sa obklopujeme. Odolní dospelí ľudia sa formujú už od malička, preto začnime podporovať rezilienciu práve v detskom veku. 

 

Buďme deťom pozitívnymi vzorom

Ako všetci vieme deti sú ako špongie. Nasávajú a opakujú správanie dospelých. Preto im buďme vzorom. Teda najlepším spôsobom ako budovať rezilienciu je demonštrovať ju. Ak napríklad pri hádke hádžeme veci o zem, nemôže očakávať, že sa bude dieťa správať inak. Začnime najskôr od seba a buďmedeťom príkladom.

 

Nechajme dieťa poučiť sa 

V dnešných časoch máme množstvo rodičov, ktorí to so starostlivosťou a ochranou samotného dieťaťa preháňajú. Vo veľkej miere berú zodpovednosť a celkovú kontrolu nad životom samotného dieťaťa. Sú presvedčení o tom, že pomáhajú dieťaťu uspieť a chránia ho pred sklamaním a bolesťou. No neuvedomujú si pri tom, že vychovávajú z dieťaťa človeka, ktorý nie je schopný zvládať situácie, ktoré mu život prinesie. Na základe toho im dieťa nedokáže adekvátne čeliť. Preto lepším krokom je dieťa podporiť v tom, aby zdravo riskovalo a prekonalo svoje strachy. Bralo ťažšie životné situácie ako výzvy, ktorým treba spoločne čeliť. Týmto spôsobom dieťa naučíme, že ťažšie situácie a zlyhania sú prirodzenou súčasťou života. Dieťa povzbuďme aby začalo odznova a skúsilo použiť efektívnejší vzorec správania v danej situácii.

 

Pomôžme dieťaťu zvládať svoje emócie

Ukážme deťom cestu zvládania emócii aj to ako efektívne s nimi pracovať. V prvom rade ich treba vhodne identifikovať a následne spracovať adekvátnym spôsobom. Najskôr však začnime od seba, či to sami dokážeme a potom pracujme spoločne s deťmi. O samotných emóciách sa rozprávajme, veď komunikácie je základ. Vytvorme deťom podporujúce prostredie a venujme dostatočnú pozornosť.

 

Dovoľme deťom oddychovať

Doprajte dieťaťu oddych a čas na premýšľanie. Nezahlťme deti aktivitami, či rôznymi úlohami. V dnešnej dobe je preťažovanie detí veľmi častým javom. Pomôžme im vypnúť nie len fyzicky, ale aj psychicky. Poďme do toho spolu s nimi. Oddych je veľmi vhodná metóda aj pri práci so stresom. 

 

Veďme ich k pozitívnemu mysleniu

Kľúčovou vlastnosťou psychicky odolných ľudí je optimizmus. A ten sa dá natrénovať. Veďme deti k tomu, aby boli vďačné za každodenné maličkosti, ktoré im život prináša. Nech aj v tým najhorších časoch dokáže vidieť to lepšie. Nebagatelizujme ich negatívne emócie, no nájdime spoločne iný pohľad na danú situáciu. Pomôžme dieťaťu budovať pozitívny obraz o sebe samom a pestujme v ňom prirodzené prekonávanie prekážky napríklad tým, že budeme klásť dôraz na jeho silné stránky.

 

Po prečítaní článku bude nejeden súhlasiť, že reziliencia hrá veľmi dôležitú úlohu z živote každého z nás. Práve budovaním reziliencie nie len u detí, podporujeme ich kvalitnejší a spokojnejší život v budúcnosti. Pomáha nám efektívne sa vyrovnávať s nástrahami, ktoré samotný život prináša. Šťastie totiž nie je vecou náhody ale voľby. Tak nájdime spoločne aj v negatívnych situáciách niečo pozitívne.Článok pre Krúžky v škole pripravila Romana Švrčičová.